KAMU İDARELERİNDE ALT İŞVEREN (TAŞERONLUK) İLİŞKİSİNİN YAYGINLAŞMASININ ÖZEL NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

Kamu idareleri ile alt yükleniciler (taşeronlar) arasındaki iş ilişkileri, 04.01.2002 gün ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile getirilen hizmet alımı uygulamalarından sonra hızla artmış, alt işveren işçilerinin sayı ve sorunları da çığ gibi büyümüştür. Alt işveren işçilerinin sorunları kamuoyu gündemine oturmuş ve alt işveren işçiliği  “modern kölelik” olarak nitelendirilmeye başlanmıştır.

Sound Financial Management and Audit in EU Projects

The European Union remains the world biggest donor, providing more than half of global official aid. The Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) is the means by which the EU supports reforms in the 'enlargement countries' with financial and technical help. The budget enables the European Union (EU) to meet the needs for financing its programmes and projects in various policy areas.

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Ne Getiriyor?

 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarılarının, Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Planda (OVMP) belirlenmiş politika, hedef/ önceliklere göre ve özel mevzuatına göre hazırlanıyor olması;  bütçe kanunu tasarılarının TBMM yapılan görüşmeler sonucunda da aynen kabul edilerek yasalaştırılması şeklindeki uygulamalar, bütçe rakamları ve makro ekonomik göstergelerin (zamanında) öğrenilmesinin arz ettiği önem dikkate alınarak, Tasarısı üzerinden, 2015 Yı

İnovasyonun Risk Boyutları İle Değerlendirilmesi

İnovasyonun ekonomik gücünün ortaya çıkmasıyla birlikte inovasyon kavramı işletmeler hatta ülkeler için, itici bir güç olabilmesi bakımından sihirli değnek olarak algılanmaya başlamıştır. Oysa inovasyon da hemen her ekonomik olgu gibi risk barındırmaktadır ve bu risk yönetilmelidir. İşletmeler açısından inovasyon riskinin yönetilmesi, işletmeyi beklenmeyen zararlardan koruyacaktır.

Sayfalar